Tietosuojaseloste

Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Laatimispäivä: 1.1.2019

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 1. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry

Crazy Town
Kauppakatu 39
40100 Jyväskylä

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Minna Kankainen
toiminnanjohtaja
minna.kankainen@jekku.fi

Puh. 040 5488480

 1. Rekisteröidyt

Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry:n liittyneet jäsenet.

 1. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään jäsenyyden perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • yritys- ja yhteistyöasiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden välisen suhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi
 • jäsenviestintä
 • myynti- ja markkinointitapahtumien järjestäminen
 • koulutustapahtumien järjestäminen
 • mielipide- ja markkinointitutkimusten toteuttaminen
 • suoramarkkinointi
 • jäsentoiminnan ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen
 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • yritys / yhteisö
 • yhteyshenkilön nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • verkkolaskuosoite
 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@jekku.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin käyttäjätiedot kerätään jäseniltä itseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla, kirjallisesti tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry:n ulkopuolelle.

 1. Tietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin jäsentietojen käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Lähtökohtaisesti jäsentietoja säilytetään 6 kuukautta jäsenyyden päättymisen jälkeen (paitsi milloin lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä pidempään)

 1. Henkilötietojen käsittelijät

Jäsenrekisterin mukaisia tietoja käsittelee Elävät Kaupunkikeskusta ry:n toiminnanjohtaja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 1. Tietojen suojaus

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

 1. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 1. Tietosuojaselosteenmuuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille